Betekenis en herkomst van de Voornamen

 

Aachje           zie Aechie     

Aaffje            zie Aeffie

Aaltje            zie Aeltje

Aatje             vrouwelijke vorm van de Friese naam Ade, verkorting van Germaanse namen met Adel ‘adel’.

Abel              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘adem’.

Abigail          Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vreugde van de vader’. Ook Abigael.

Abraham       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vader van een menigte volkeren’.

Ada               verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adam            Hebreeuwse naam met de betekenis ‘man’.

Adelheid        Germaanse naam met de betekenis ‘van edele stand, van edele aard’.

Adelia            verkorting van een Germaanse naam met Adel ‘adel’, bijvoorbeeld Adelheid.

Adonijah       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is Heer’ uit Adonai ‘Heer’ + Jah(ve) ‘stamgod der joden’.

Adriaan         zie Adrianus

Adriaen         zie Adrianus

Adrianus       Latijnse naam met de betekenis ‘afkomstig uit Adria’, plaats in de buurt van Venetie.

Aechie variant van Agatha, ofwel vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Age ‘zwaard.

Aeffie            vrouwelijke vorm van de Germaanse en vooral Friese naam Ave uit Alf ‘bovenaardse niet-godelijke wezen’.

Aeltje            verkorting van Adelheid of vrouwelijke vorm van Adelwald.

Albert            Germaanse naam met de betekenis ‘door adel schitterend’, uit Adel + bert < beracht ‘prachtig, glanzend’.

Albertus        Latijnse vorm van Albert.

Andreas         Griekse naam met de betekenis ‘mannelijk’

Andries         zie Andreas

Andrew         Engelse vorm van Andreas.

Anna             Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam Hannah met de betekenis ‘God heeft mij begenadigd’.

Annalies        Samenstelling van Anna + Lies, verkorting van Elisabeth. 

Annatje         verkleinvorm van Anna. Ook Annetje

Anne             Englese en Franse vorm van Anna. Ook Ann

Anthonius      Romeinse naam van Griekse afkomst met de betekenis ‘bloem’; ook Theunis, Teun, Ton.

Antoine         Franse vorm van Anthonius

Arend            zie Arent

Arent             verkorting van Germaanse naam Arnout < Arnold < Arnald uit aran ‘arend’ + wald ‘heersen’.

Barbara         Griekse naam met de betekenis ‘kenmerkend voor vreemdelingen’, ‘onbeschaafd’.

Barend          zie Barent

Barent           variant van Germaanse naam Bernhard uit bern ‘beer’ + hard ‘hard, sterk’. 

Bert               verkorting van Germaanse namen met bert, bvb Albert, Robert, uit beracht, vgl ned. ‘pracht’, eng. ‘bright’.

Caitlin           Ierse vorm van Catharina.

Casparus       naam van een van de drie heilige koningen, mogelijk uit Persisch kandschwar ‘schatbewaarder’.

Catalyntie      verkleinvorm van Catharina.

Catalijntje     zie Catalyntie

Catharina      in het algemeen wordt deze naam in verband gebracht met Grieks katharos ‘rein, zuiver ’.

Catherine      Engelse vorm van Catharina.        

Charles          Franse vorm van de Germaanse naam Karel met de betekenis ‘vrije man’, ‘kerel’.

Claas             verkorting van Nicolaas, van Grieks nike ‘overwinning’ + laos ‘lui, volk’.

Claes             zie Claas

Cornelis         de betekenis is niet zeker, mogelijk van Latijn cornu ‘hoorn’, dus de ‘de gehoornde’.

Daniel            Hebreeuwse naam met de betekenis ‘mijn rechter is God’.

David            Hebreeuwse naam waarvan de betekenis onzeker is, mogelijk ‘lieveling, vriend’.

Dennis           Engelse verkorting van de Griekse naam Dionysius ‘tot de wijngod Dionysos behorende’.

Dinah            verkorting van namen met dina (Arendina, Berendina), ofwel, Hebreeuwse naam met de betekenis ‘ordeel’.

Dirk              afgeleid van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dirckje          vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Diederik uit Diet ‘volk’ +  rik ‘rijk, machtig’.

Dorithy          Englese vorm van Dorothea, omkering van Theodora, van Grieks Theos ‘God’ + doron ‘geschenk’.

Eamonn         Ierse naam overeenkomstig met de Germaanse naam Edmond ‘erfgoedbeschermer’.

Edward         Germaanse naam met de betekenis ‘erfgoedbewaarder’ uit Ead ‘erfgoed’ + ward ‘bewaaren’.

Elaine            Engelse variant van de Griekse naam Helena.

Eleonora        van onzekere afkomst, mogelijk van Grieks eleos ‘medelijden’.

Elisabeth       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gezworen’.

Elizabeth       zie Elisabeth

Elsje              vrouwelijke vorm van de Germaanse jongensnaam Else (uit Ale, verkorting van Adel).

Elva               vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Elvin uit Aelf ‘bovenaardse wezen’ + wine ‘vriend’, of verkorting van de Germaanse vrouwelijke naam Elwine van Adelwijn uit Adel ‘adel’ + wine ‘vriend.’ 

Emma           verkorting van Germaanse namen met Ermin, Irmin ‘groot, geweldig’.

Erl                 Germaanse naam met de betekenis ‘edelman’. Ook Earl(e), Erle, Erling, Errol, Jarl

Ester             Bijbelse naam uit het Oud-Perzisch Isjitar ‘ster’.

Esther           zie Ester       

Etta               verkorting van Henrietta, Franse vrouwelijke vorm van de Germaanse naam Hendrik; ofwel, verkorting van Germaanse namen met Adel, Edel (Oud-Engels Ethel ‘edel’.)

Eunice           Griekse naam met de betekenis ‘goede overwinning’ uit eu ‘goed’ + nike ‘overwinning’.

Eva                Hebreeuwse naam met de betekenis ‘moeder van alle mensen’.

Ezra              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘hulp’. 

Frances         Engelse vrouwelijke vorm van Franciscus.

Franciscus     de naam is afkomstig van de hl. Franciscus van Assisi, diens vader hem Francesco ‘de kleine Fransman’ noemde; de Fransen noemen zich naar de Germaanse volksnaam Franken, uit frank ‘vrij, moedig’.

Frederick      Germaanse naam uit Frede ‘vrede’ + rik ‘rijk, machtig’.

Frederik        zie Frederick

Gaspard       

George          Engelse vorm van Georgius; overeenkomstig met Duits Georg, Hollands Joris.

Georgius        van Grieks geoorgios ‘landbouwer’.

Gerard          Germaanse naam uit Ger ‘speer’ + hard ‘hard, sterk’. Ook Gerardus

Gisjbert         Germaanse naam uit Gijs + bert

Goosen          variant v.d. Germaanse naam Goswin uit Got ‘volksnaam der Goten’ + win ‘vriend’.

Hans              zie Johannes

Harriet          vrouwelijke vorm van Harry, Engelse vleivorm van Henry (Hendrik).

Heinrich        Duitse vorm van Hendrik

Helen             Engelse vorm van de Griekse naam Helena met de betekenis ‘fakkel’, dus ‘de stralende’.

Hendrick       Germaanse naam uit Heim ‘heem’ + rikrijk, machtig’.

Hendrik         zie Hendrick 

Henry            Engelse naam afkomstig van Henri, de Franse vorm van de Germaanse naam Hendrik.

Ida                Germaanse naam met de betekenis van ‘werkzaamheid’.

Isaac              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘Hij moge lachen.’ Ook Izaak, Isacq.

Isabel            Spaanse vorm van Elisabeth

Isaiah            Hebreeuwse naam Jesja'jah met de betekenis ‘God is redding’; ook Isaias.

Jacob             Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de heel houden’. Ook Jakob.

Jacobus         Latijnse vorm van Jacob     

Jacqueline     Franse vrouwelijke vorm van Jacob.

James            Engelse vorm van Jacob.

Jan                variant van Johannes.

Jannetje        verkleinvorm van Jane, vrouwelijke vorm van de naam Johannes.

Jesse              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘Gods genadig geschenk’; Friese naam via Iese uit Ese ontstaan, mogelijk verwant met de Asen, goden uit de Germaanse mythologie.

Jillis              ook Gillis.

Joachim         Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God richt op’. Hij was vader v.d. H. Maagd Maria. Ook Jochem

Johan            variant van Johannes. Ook Jehan

Johannes       Latijnse vorm van de Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God is genadig.’

John              Engelse vorm van Johannes.

Jonathan       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God schenkt’. Ook Jonatan

Joseph           Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God voege toe’.

Joshua           Engelse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua ‘God redt’.

Juliette          Franse vrouwelijke vorm van Julius, Latijnse geslachtsnaam met de mogelijke betekenis ‘aan Jupiter gewijd’.

June              Engelse naam van de zesde maand, uit Latijn Junius ‘aan de godin Juno gewijd’.

Kommertjen  vrouwelijke vorm van Kommer, variant van de Germaanse naam Gomar(us), uit God ‘God’ of Gond ‘strijd’ + mar ‘vermaard, beroemd’.

Leendert        variant van de Germaanse naam Leonhard, uit Leon ‘leeuw’ + hard ‘hard, sterk’.

Lena              verkorting van Magdalena.

Leuntie          vleivorm van Appolonia, vrouwelijke vorm van de Latijns naam Apollonius, met de betekenis ‘tot de god Apollo behorend’.

Leuntje          zie Leuntie

Lewis             Engelse variant van de Germaanse naam Lodewijk.

Lodewijk       Germaanse naam met de betekenis ‘roemvolle strijder’.

Louisa vrouwelijke vorm van Louis, de franse vorm van de Germaanse naam Lodewijk. 

Lucinda         variant van Lucia, vrouwelijke vorm van Lucius, afgeleid v. Latijns lux , lucis ‘licht’.

Lucretia        Romeinse geslachtsnaam waarschijnlijk afgeleid van Latijn lucrum ‘gewin, voordeel’.

Lydia             verkorting van Alidia, variant van Adelheid; of, ‘afkomstig uit Lydie in Klein-Azie’.

Magdalena    christelijke naam van Aramaische afkomst met de betekenisuit de stad Magdala’, met betrekking op Maria van Magdala.

Maighread     Ierse vorm van Margaretha.

Maire            Ierse vorm van Maria. Ook Moira.

Maretje         verkleinvorm van Maria.

Margaret       variant van Margaretha.

Margareta     variant van Maragetha.

Margaretha   van Grieks margarite ‘parel’.

Margarite      Franse vorm van Margaretha

Margrietje     variant van Margaretha.

Maria            Latijnse vorm van de Hebreeuwse Maryàm , die "vorstin, vrouwe" betekent, of Mirjam, die misschien ‘bitterheid’ betekent.

Marie            Franse vorm van Maria.

Mary             Engelse vorm van Maria.

Marytje         verkleinvorm van Maria.

Martha          Aramese naam met de betekenis ‘meesteress’.

Maarten        zie Martinus

Marten          zie Martinus

Martin           zie Martinus

Martinus       verkleinvorm van Martius, Latijns naam met de betekenis ‘van Mars’ (oorloggod).

Mathilda       zie Matilda.

Mathuin        Ierse vorm van Matthias: zie Matthew.

Matilda         Germaanse naam met de betekenis ‘machtige strijdster’ uit macht + hild ‘strijd’.

Matthew        Engelse vorm v.d. Hebreeuwse naam met de betekenis ‘geschenk des Heren’; één van de 12 Apostelen.

Mayken         vrouwelijke vorm van Vriese naam Meie, verkorting van germaanse namen met Megin ‘kracht’, zoals Meginhard    (waarvan ook Meinhard).

Melchior        Hebreeuwse naam met de betekenis ‘de koning is licht’; één der Drie heilige koningen.  

Michael         Hebreeuwse naam met de betekenis ‘wie is als God’; ook Michiel.

Micheal         Ierse vorm van Michael.

Michel           Franse vorm van Michael    

Mildred         Oud-Engelse naam Mildþryð ‘milde sterkte’: uit mild ‘mild’ + þryð ‘sterkte’. St-Mildred was een 7de-eeuwse abdis en Kentsche princesse.

Miranda        van Latijns miranda ‘wonderbaarlijk’.

Narcissa        vrouwelijke vorm van Narcissus uit de Griekse mythologie.       

Nathaniel       Hebreeuwse naam met de betekenis ‘God heeft gegeven’. Ook Natanael

Neeltje           vrouwelijke vorm van Cornelis.

Nicaise           van Grieks nike ‘zegeviering, overwinning’. 

Petronella      vrouwelijke afleiding van Petronius, een Latijnse geslachtsnaam uit petro ‘steenbok’.

Petrus            Griekse naam met de betekenis ‘rots’.

Peter             variant van Petrus.

Pieter            variant van Petrus.

Philip            Variant van Philippus. Ook Filip

Philippus       Griekse naam met de betekenis ‘liefhebber van paarden’. Ook Filippus

Phebe            zie Phoebe. Ook Febe, Femmetje

Phoebe          van Grieks phoibos ‘rein, helder’, een bijnaam van Artemis als maangodin.

Rachel           Hebreeuwse naam met de betekenis ‘schaap, ooi’.

Rebecca         Hebreeuwse naam waarvan de betekenis niet bekend is.

Rhoda           afleiding van Grieks rhodon ‘rood’; ofwel, Germaanse naam uit Hrod ‘roem’.

Robert           Germaanse naam  uit Hrod ‘roem’+ bert < beracht ‘prachtig, schitterend, stralend’.

Roelof            variant van Rudolf, Germaanse naam met de betekenis ‘roemrijke wolf’ uit Hrod ‘roem’+ wolf.

Romanus       van Latijns Romanus ‘Romein’.

Rose              Engelse variant van Rosa (zie Rosina).

Rosina           verkleinvorm van de naam Rosa van Latijns rosa ‘roos’.

Samuel          Hebreeuwse naam wat wellicht betekent ‘de door God gehoorde’.

Sara              Hebreeuwse naam met de betekenis ‘vorstin’.

Sarah            zie Sara

Seán              Ierse vorm van Johannes.

Simon            Griekse vorm van de Hebreeuwse Simeon; ook, Griekse naam Simoon uit simos ‘met een stompe neus’.

Stephanus      Griekse naam met de betekenis ‘krans’. Ook Stefan.

Stephen         Engelse versie van Stephanus.

Susanna         Hebreeuwse naam met de betekenis ‘lelie’.

Tanneke        vleivorm van Anna; of vrouwelijke vorm van Tane, verkorting van Germaanse namen met Dank ‘geest’.

Theunis         ook Teun; nederlandse variant van Anthonius.

Thomas         Aramese naam met de betekenis ‘tweeling’. Ook Tomas

Tryntje          Verkleinvorm van Catharina.

Trijntje         zie Tryntje    

Verna            verkorting van Veronica uit Grieks pherenike ‘zegebrengster’, of  van Verena uit Latijn vera ‘waar’.

Willem          Germaanse naam uit Wil ‘wil’ + helm ‘helm’. Ook Wilhelmus  

William         Engelse vorm van Willem.

Zara              zie Sara.

 

Er zijn meer dan honderd basisnamen op deze lijst (de meeste verkleinvormen en varianten niet bijgeteld), waarvan 1/3 van Germaanse afkomst, 1/3 van Hebreeuwse/Aramese afkomst, 1/3 van Griekse/Latijnse afkomst. Deze verdeling weerspiegelt de drie invloeden die onze hedendaagse westeuropese beschaving gevormd hebben: 1) het Germaanse bloed en erfgoed 2) de Hebreeuwse en Griekse heilige schriften 3) de klassieke Grieks-Romeinse oudheid en haar opvolger het Latijnse christendom.

 

Thuis | Inhoud | Achternamenregister | Voornamenregister