Mijn Lievelings Citaten

 

Wie het verleden niet kent, heeft ook geen toekomst.

Onbekend

 

Das Leben ist schwer.

(Het leven is zwaar).

Karl Jung, psychiater

 

Alle pijn is draaglijk waar klaarte is.

Simone Weil, Joodse filosoof die katholiek wou worden, Brief aan een kloosterling, bladzijde 29 (1943)

 

We zullen ‘de’ zin van het lijden niet vinden, want op zich heeft het geen enkel zin en is het absurd… Er is slechts de houding van degene die lijdt… Als het lijden in iemands leven komt, dan gaat het niet om de zin van het lijden te zoeken. Het gaat er veeleer om te kijken of het mogelijk is nog zin aan het leven te geven ondanks de ‘on-zin’ die het lijden veroorzaakt.

Dominique Morin, Het kwaad en het lijden (Le mal et la souffrance), bladzijde 36 (1993)

 

 

Ik geloof dat de antwoorden komen als je de vragen blijft stellen. En als het antwoord eenvoudig is, dan is het God Die het antwoord gegeven heeft.

Albert Einstein, wetenschapper

 

In schoonheid vindt men God, ook in de schoonheid van de wiskunde.

Albert Einstein

 

Alla fine della vita preferirei sentire rimorso che rimpianto.

(Aan het einde des levens wil ik liever wroeging voelen [voor de dingen die ik wel gedaan heb],

dan betreuren [wat ik niet gedaan heb].)

Sandra Milo, Italiaanse actrice

 

De Katholieke Kerk is enkel voor heiligen en zondaren.

Voor fatsoenlijke mensen voldoet de Anglikaanse Kerk.

Oscar Wilde, Anglo-Ierse schrijver

 

Tutti i disordini vengono dagli Ordini.

(Allerlei wanordes komen uit de Ordes.)

Oud romeins gezegde:

(inderdaad, veel van de moeilijkheden die de Kerk ondervindt worden veroorzaakt door de dominicanen, jezuiten, ezv.)  

 

Wie vandaag met de mode trouwt, is morgen al weduwnaar.

Kardinaal Suenens, tijdens het II Vaticaanse Concilie

 

Soms word ik gevraagd, waarom ik nooit over de goede vruchten van het Tweede Vaticaanse Concilie schrijf ? Die vraag kan ik met vier kleine woorden beantwoorden: Er zijn er geen!

Michael Davies, Katholieke apologeet

 

De waardige viering van de Heilige Eredienst is de kern en grondslag van welke dan ook vernieuwing van de Kerk.

Josephus Kardinaal Ratzinger, 1997

 

De Calvinisten gaan met de Almachtige God om als met een dienstknecht;

de Lutheranen gaan met Hem om als met een gelijke; de Katholieken gaan met Hem om als met een God.

Frederik de Grote, Keizer van Pruisen

 

Het christendom is een liturgische godsdienst. De Kerk is vooral een aanbiddende en vierende gemeenschap. De Eredienst heeft voorrang; de geloofsleer en de zedenleer zijn van ondergeschikt belang.

George Florovsky, theoloog

 

Na het II Vatikaanse Concilie heeft de Kerk de baby weg gegooid, en de nageboorte behouden.

Anoniem.

 

De na-conciliaire Kerk, die zoveel goeds zou kunnen doen, maakt zich ongeloofwaardig door zich met het privé leven van de mensen te bemoeien, wat geen zaak is van de Kerk, en in welke zaak Zij tot geen compromissen bereid is, terwijl Zij zich nauwelijks bekommert om de waardige viering van de Mis en de eerbiedige uitreiking van de H. Communie, die juist zaak zijn van de Kerk, zelfs de hoofdzaak, in welke zaak Zij, helaas, nalatig is, en zich tot allerlei compromissen wel bereid toont.

 Anoniem

 

Amicus Plato, sed magis amica veritas

(Plato is mijn vriend, maar de waarheid is nog meer mijn vriend.)
Aristoteles, Ethica Nicomachea I, 4

 

Non tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire.

(t’Is niet zo zeer een eer het Latijn te kennen, als een schande het niet te kennen.)

Cicero, Klassieke Romeinse schrijver

 

Men zal wel recht hebben op eigen mening, maar niemand heeft recht op eigen ‘feiten’.

Al Gore, in een vraaggesprek over klimaatverandering, 2007 

 

Heus, als, bij het uitbrengen van een toost na afloop van een plechtige maaltijd ik verplicht ben de godsdienst te noemen, (wat inderdaad onwaarschijnlijk lijkt), dan zal ik wel op de Paus drinken, als U het mij toestaat, - toch, eerst op het Geweten, pas daarna op de Paus!

John Henry Kardinaal Newman, A Letter Addressed to His Grace the Duke of Norfolk on Occasion of Mr. Gladstone's Recent Expostulation, 1874

 

In de Middeleeuwen waren het vooral de cistercienzer monniken, die het geheim van de vriendschap hebben beschreven. Aelred van Rievaulx heeft een apart boek aan de vriendschap gewijd. Hij is van mening, dat het beneden de menselijke waardigheid is te leven zonder van iemand te houden en door iemand bemind te worden. Voor hem is vriendschap altijd ook open naar God toe. In de vriend zie ik het aangezicht van God… en ‘ervaar om zo te zeggen van nabij de goedheid van Christus Zelf en begin te begrijpen hoe zachtmoedig Hij is’.

Pater Anselm Gruen, OSB, Vriendschap, bladzijde 38 (2002)

 

Mozart in al zijn meesterwerken te beminnen, betekent niet, tot een bepaalde muziekfaktie te behoren. Het betekent, zich voor het schone en het goede in iedere kategorie openlijk te verklaren.

Alexander Ulibisev

 

Ware genie zonder hart is onmogelijk. Want niet diep inzicht alleen, of verbeeldingskracht, of allebei te samen maken genie. De ziel van genie is de liefde, liefde, liefde!

Wolfgang Amadeus Mozart, Oostenrijkse componist

 

‘Geworteld zijn’ is wellicht de belangrijkste en minst erkende behoefte van de mensenziel.

Simon Weil

 

Een mens is nooit menselijker dan wanneer hij God aanbidt.

Onbekend

 

Een mens is precies even ver verwijderd van zijn ware zelf als hij verwijderd is van God.

Maurice Zundel

 

Niets is zo nutteloos als het verlangen om anders te zijn dat wat ik van eigen aard ben.

Piotr Iljic Tsjaikovsky, Brief aan Anatoly Tsjaikovsky, 25 februari 1878

 

Niet anders wensen dan wat jezelf overkomt en wat daarmee verweven is. Want wat zou beter bij je passen?

Marcus Aurelius, Romeinse keizer, Persoonlijke notities, Boek Zeven, 57

 

Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel, dat gij velt, zult gij geoordeeld worden; en met de maat, waarmee gij meet, zal men ook meten voor u. Waarom ziet ge de splinter in het oog van uw broeder, en de balk in uw eigen oog ziet ge niet? Huichelaar, trek eerst de balk uit uw eigen oog.

Onze Heer en God Jezus Christus

 

Christus kwam op aarde om onze zonden weg te nemen, niet ons verstand.

William Sloane Coffin, zoon

 

Een lafaard sterft duizendmaal, een dapper man maar eens.

William Shakespeare, Engelse schrijver

 

Vertel eens precies wat Mohammed nieuws heeft voortgebracht,

en daar zult gij alleen kwade en onmenselijke dingen vinden, zoals het bevel van Mohammed om het geloof dat hij verkondigde met het zwaard te verspreiden. God bevalt niet het gieten van bloed, en het onredelijk handelen is tegenstrijdig met Gods aard… Wie een ander naar het geloof toe zou willen leiden moet welsprekend zijn en op de juiste wijze kunnen redeneren, zonder geweld en zonder bedreigingen. Wie een redelijke ziel wil overtuigen, behoeft geen sterke arm, generlei wapens, noch ander middel om een mens met de dood te bedreigen.

Manuel II Paleologus, Byzantijnse keizer, in een brievenwisseling met een hoogopgeleide Pers over het Christendom en het Mohammedanisme, 1391

 

Homo sum: nihil humani mihi alienum puto.

Ik ben een mens: niets menselijks is mij vreemd.

Publius Ovidius Naso, oud-romeinse dichter

 

Ik zal de Kerk verdragen, totdat ik een andere, betere vind.

Erasmus

 

Ik zou het Evangelie niet geloven, als het gezag van de Katholieke Kerk mij er toe niet aanzette.

Sint-Augustinus, Kerkvader

 

De Kerk is onze moeder, en daarom moeten wij haar blijven liefhebben; zelfs wanneer zij een hoer geworden is, moeten wij haar nog liefhebben en meewerken aan haar herstel.

Sint-Augustinus

 

Quia fecisti nos ad Te, et cor nostrum inquietum est donec requiescat in Te.

Want Gij hebt ons voor Uzelf geschapen, en ons hart is rusteloos, totdat het rust in U.

Sint-Augustinus

 

Ama, et fac ut vis.

Bemin, en doe als gij wilt.

Sint-Augustinus

 

Immers, aangezien de Almachtige God oneindig goed is, zou Hij op geen enkele wijze enig kwaad in Zijn werken laten voortbestaan, als Hij niet zo almachtig en goed was, om ook uit het kwade het goede te laten ontstaan

Sint-Augustinus

 

Geloof ik om te begrijpen, en begrijp ik om te geloven.

Sint-Augustinus

 

Een vriend is iemand die weet hoe je bent en toch van je houdt.

 Sint-Augustinus

 

Alles komt voort uit de liefde, alles is besloten tot het heil van de mens; God doet alles slechts met dit doel.    

Sinte-Catarina van Siena

 

Laat u door niets verstoren, laat u door niets beangstigen; Alles gaat voorbij;

God verandert nooit; Geduldige volharding verkrijgt alle dingen;

Wie God bezit heeft aan niets gebrek; God alleen voldoet.

Sinte-Teresia van Avila

 

God wordt door ons niet beledigd, behalve door datgene wij tegen ons eigen goed doen.

Sint-Thomas van Aquino in Summa contra gentiles

 

De zekerheid die het goddelijk licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.

Sint-Thomas van Aquino in Summa Theologica

 

Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet.

Sint-Thomas van Aquino in Summa Theologica

 

Het geloof is een voorproef van de kennis die ons in het toekomstig leven gelukkig zal maken.

Sint-Thomas van Aquino

 

 

Thuis   ~   Inhoud